فضایی امن برای نگهداری فایلها و بکاپهای شما

FTP11

10 concurrent connections per account
FTP
FTPS
SFTP
SCP
Samba/CIFS
HTTPS
WebDAV

  • 1 ترابایت (1TB) فضای بکاب
  • کشور آلمان محل سرور
  • امکانات
FTP21

10 concurrent connections per account
FTP
FTPS
SFTP
SCP
Samba/CIFS
HTTPS
WebDAV

  • 5 ترابایت (5TB) فضای بکاب
  • کشور آلمان محل سرور
  • امکانات
FTP31

10 concurrent connections per account
FTP
FTPS
SFTP
SCP
Samba/CIFS
HTTPS
WebDAV

  • 10 ترابایت (10TB) فضای بکاب
  • کشور آلمان محل سرور
  • امکانات