سرور مجازی ایران استاندارد و حر فه ای

ارائه سرور مجازی ایران با هارد NVME هارد SAS

VIZHE1GIR 0 موجود است

کنترل پنل تحت وب با مجازی ساز KVM

 • 1VC CPU
 • 1 GB RAM
 • 25 GB-NVMe HDD
 • 100 GB MH BW
IV200

کنترل پنل تحت وب با مجازی ساز KVM

 • 1VC CPU
 • 2 GB RAM
 • 30 GB-SSD HDD
 • 60 GB MH BW
IV300

کنترل پنل تحت وب با مجازی ساز KVM

 • 2VC CPU
 • 3 GB RAM
 • 50 GB-SSD HDD
 • 90 GB MH BW
IV400

کنترل پنل تحت وب با مجازی ساز KVM

 • 3VC CPU
 • 4 GB RAM
 • 60 GB-SSD HDD
 • 120 GB MH BW
IV800

کنترل پنل تحت وب با مجازی ساز KVM

 • 8VC CPU
 • 8GB RAM
 • 100 GB-SSD HDD
 • 250 GB MH BW