هاست لینوکس با کنترل پنل سیپنل

IRWEB1

ساب دامین » نا محدود
پارک دامین » نامحدود
دیتا بیس » نا محدود
اف تی پی » نامحدود
ایمیل » نا محدود

  • 1 گیگ فضای میزبانی
  • 80 گیگ ترافیک ماهانه
IRWEB2

ساب دامین » نا محدود
پارک دامین » نامحدود
دیتا بیس » نا محدود
اف تی پی » نامحدود
ایمیل » نا محدود

  • 2 گیگ NVMe فضای میزبانی
  • 80 گیگ ترافیک ماهانه
IRWEB3

ساب دامین » نا محدود
پارک دامین » نامحدود
دیتا بیس » نا محدود
اف تی پی » نامحدود
ایمیل » نا محدود

  • 3 گیگ NVMe فضای میزبانی
  • 100 گیگ ترافیک ماهانه
IRWEB5

ساب دامین » نا محدود
پارک دامین » نامحدود
دیتا بیس » نا محدود
اف تی پی » نامحدود
ایمیل » نا محدود

  • 5 گیگ NVMe فضای میزبانی
  • 120 گیگ ترافیک ماهانه